“ส.อ.ท.” กางผลสำรวจผู้บริหาร มั่นใจรัฐบาล แก้วิกฤตโควิดรอบใหม่จบใน 4 เดือน


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจ FTI Poll ในหัวข้อ “มุมมองของผู้บริหาร ส.อ.ท.ต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่”

โดยพบว่าผู้บริหาร ส.อ.ท. ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และมองว่ารัฐบาลจะสามารถกำกับดูแลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-4 เดือน แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบการ อาทิ การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด การเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้าง การใช้แรงงานต่างด้าว เป็นต้น

ทั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ส.อ.ท.จำนวน 160 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ 46.3% มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ของภาครัฐอยู่ในระดับมาก

สำหรับมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบการ 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด 60.6%

อันดับ 2 การเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้าง 59.4%

อันดับ 3 การใช้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม 58.8%

หากดูผลกระทบด้านต้นทุนในการประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ส่วนใหญ่ 33.1% มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 10-20% ของต้นทุนการประกอบการในช่วงปกติ ส่วนเรื่องความพร้อมที่จะรับมือกรณีต้องปิดกิจการ 14 วัน รวมทั้งการดูแลพนักงานที่ติดโควิด ส่วนใหญ่ 45.6% ไม่สามารถปิดกิจการ 14 วัน และต้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลพนักงานที่ติดโควิด รองลงมา 35% มีความพร้อมในการปิดกิจการ 14 วัน แต่ต้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลพนักงานที่ติดโควิด และมีเพียง 19.4% ที่มีความพร้อมในการปิดกิจการ 14 วัน และสามารถดูแลพนักงานที่ติดโควิดได้

ส่วนความพึงพอใจของผู้บริหาร ส.อ.ท.ต่อมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น โครงการมาตรการเราชนะ การขยายสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง การลดค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา การขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ 58.1% มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ผู้บริหาร ส.อ.ท.อยากให้ภาครัฐพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม 5 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 การลดดอกเบี้ยเงินกู้และพักชำระหนี้

อันดับ 2 การลดหย่อนทางภาษี/เลื่อนการชำระภาษี

อันดับ 3 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ

อันดับ 4 การกระตุ้นการบริโภคในกลุ่มผู้ที่เสียภาษี

อันดับ 5 การปรับหลักเกณฑ์ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ให้เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ส.อ.ท.ส่วนใหญ่ 39.4% มองว่า รัฐบาลจะสามารถกำกับดูแลและควบคุมให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-4 เดือน โดยที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและจริงจัง รวมทั้งภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ให้สามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้

Back to top button