TTW ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 6 ปี

TTW ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 6 ปี ตอกย้ำพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พื้นฐานแข็งแกร่ง รับมือภาวะวิกฤต COVID-19 ได้เป็นอย่างดี


บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19 รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เปิดเผยว่า การที่ TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด โดยปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกให้เกิดความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเติบโต อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลและ ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Back to top button