CP มอบรางวัล “ความยั่งยืน” บริษัทในเครือ เชิดชูผลงาน-นวัตกรรมดีเด่น

CP มอบรางวัลความยั่งยืนดีเด่น เป็นครั้งแรกแก่บริษัทในเครือฯ ยกย่องเชิดชูเป็นตัวอย่างความสำเร็จร้อยเรียงความดีสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่เป้าหมายความยั่งยืน 2573


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ CP เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาเครือซีพีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยได้รับรางวัลระดับนานาชาติและยังได้รับเชิญให้ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนจากองค์กรระดับโลก อาทิ การได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานะ Lead จากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNGC ซึ่งมีเพียง 38 บริษัทจากทั่วโลกได้รับสถานะนี้ จากทั้งหมดกว่า 10,000 บริษัทที่ UNGC ได้พิจารณา ทั้งยังได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลกจากสถาบัน Ethisphere

รวมถึงได้เข้าร่วมคณะกรรมาธิการธุรกิจเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ หรือ Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD) และยังได้รับอีกหลายรางวัลในระดับประเทศ เช่น รางวัลธุรกิจที่ยั่งยืน จากเวที Sustainable Business Awards (Thailand) โดยองค์กร Global Initiative และรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยประการสำคัญที่ทำให้เครือซีพีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน คือการที่ผู้นําและพนักงานของทุกกลุ่มธุรกิจได้นํายุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าพอใจ ในความสำเร็จนี้เครือซีพีจึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านนายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่าในการนี้ ซีอีโอ เครือซีพี จึงได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัลความยั่งยืนดีเด่น หรือ CP for Sustainability Awards แก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยที่มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนที่โดดเด่นในปี 2563 เป็นที่ควรยกย่องเชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในเครือฯได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับรางวัลความยั่งยืนดีเด่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ประเภทที่ 1 เป็นโล่รางวัลสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนดีเด่นในด้านต่างๆ รวมจำนวน 12 รางวัล ได้แก่ ด้านการสร้างคุณค่าทางสังคม มี 2 บริษัท คือ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร, (2) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL จากกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (CPALL) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี มี 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร, (2) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL จากกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (CPALL)

ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จากกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ส่วน ด้านการศึกษา ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ด้านการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์, (2) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO จากกลุ่มธุรกิจธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (MAKRO) และ ด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยสมัครใจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด), (2) กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนประเภทที่ 2 เป็นใบประกาศเกียรติคุณ ด้านอุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ Zero Accident  สำหรับหน่วยงานของกลุ่มธุรกิจ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ติดต่อกันมากกว่า 5 ปี รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ได้แก่ (1) โรงเพาะฟังลูกกุ้งท่าบอน-CPF, (2) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว-CPF, (3) กิจการเพาะฟักลูกกุ้งสิช-CPF, (4) กิจการเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร-CPF, (5) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง-CPALL, (6) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร-CPALL, (7) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต-CPALL, (8) ศูนย์กระจายสินค้า CFDC สุราษฎร์ธานี-CPALL, (9) แม็คโครสาขาหนองคาย-MAKRO, (10) โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ สาขาโรงงาน 1-กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด), (11) บริษัท ซี.พี.สตาร์เลนส์ จำกัด-กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (CPA), (12)  โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ชัยนาท-กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(CPA)

สำหรับโล่รางวัลที่ได้มอบให้ในครั้งนี้ ได้ออกแบบและผลิตขึ้นมาจากเปลือกไข่อัพไซเคิล ส่วนใบประกาศนียบัตร ผลิตจากต้นไม้ที่ปลูกเพื่อผลิตกระดาษโดยเฉพาะ ทุกกระบวนการผลิตคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Back to top button