ผถห. ITEL โหวตผ่านทุกวาระ ลุยระดมทุนหวังปิดดีล M&A ใหม่ หนุนเติบโตยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น ITEL โหวตผ่านทุกวาระ ลุยระดมทุนเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าดีล M&A ใหม่ หนุนเติบโตแบบ New S-Curve


นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL พร้อมด้วย นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์  ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

โดยผู้ถือหุ้นเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4) จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 และราคาการใช้สิทธิ 11.50 บาทต่อหุ้น

พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมกันนี้ก็ได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและการใช้สิทธิของ ITEL-W4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าดีล M&A และเติบโตแบบ New S-Curve ให้เป็นไปตามเป้าหมายและโตอย่างยั่งยืน

Back to top button