TFG เซ็น MOA มอบทุนวิจัย “คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ” 10 ลบ.

TFG เซ็น MOA “คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ” มอบทุนวิจัย 10 ลบ. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย


นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า  บริษัทได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัยกว่า 10 ล้านบาท  โดยทั้งสองฝ่ายได้มีความประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อให้งานทางวิชาการได้เกิดการบูรณาการต่อยอดนำมาใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

โดยส่วนแรกเป็นการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน CU and Thaifoods Future and Innovative Technology Center ซึ่งมีชื่อย่อว่า CU&T-FIT  และส่วนที่สอง เป็นการสนับสนุนสำหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพสัตว์ โดยในปีแรก มีขอบเขตเป้าหมายงานวิจัย 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1.Foodborne Pathogen Control at slaughterhouse 2.Sample Preparation Machine for Lab  3. Adjuvant for Vaccine

ส่วนหัวข้องานวิจัยดังกล่าว มีที่มาจากปัญหาที่พบในกระบวนการการผลิต กระบวนการการทำงานของบริษัท รวมถึงความต้องการในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนที่เหมาะสม และพัฒนาคุณภาพในการผลิตสัตว์ เพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค

สำหรับในงาน มีไฮไลท์ที่สำคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอหัวข้องานวิจัยภายใต้โจทย์ที่ทางศูนย์ตั้งขึ้น โดยได้รับความสนใจจากทีมนักวิจัยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัล Junior Scientist CU Vet x TFG Awards ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราพรรณ รุ่งเจริญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ TFG เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทย์ที่ชนะการนำเสนอโครงการวิจัยในระดับนิสิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

“ทั้งนี้ บริษัทมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทย” นายเพชร กล่าว

Back to top button