MC สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนคณะ “มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร”

MC ลงนาม คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ได้แก่ ผ้ายีนส์ ด้าย ป้ายหนัง กระดุม รีเวท ซิป ให้บุคลากร นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านออกแบบและเครื่องแต่งกาย นำไปสู่การปฏิบัติจริง


นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ผ้ายีนส์ ด้าย ป้ายหนัง กระดุม รีเวท ซิป เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย สร้างองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ กระบวนการเทคนิค และเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ ม.ศิลปากร นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมด้านการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Back to top button