“เครือซีพี” ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตผ่าน “ศิลปะพื้นบ้านไทย”

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือ “เครือซีพี-TRUE-PTT-มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน” จัดแถลงข่าวประกวด ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 65


กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดแถลงข่าวการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท

โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ขณะที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  โดยการปลูกจิตสำนึก  เสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยมอันดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี  ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน  ให้มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ การร่วมรณรงค์ต่อต้าน การทุจริตในทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สำหรับในปีที่ผ่านมา  กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมจัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันสืบสาน เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นนั้น  ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

โดยในปีนี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สานต่อ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน  รวมถึงการสนับสนุนสถานที่ในการประกวด การจัดการแถลงข่าว  และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้เล็งเห็นถึงและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไทยให้โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับกิจกรรม ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565

โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการประกวดจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยความสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน  ที่เห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยจากทุกภาคทั่วประเทศ นำมาพัฒนาต่อยอดและออกแบบการแสดงใหม่ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชนของชาติ

ทั้งนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2565  ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและ 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท และ 20,000 บาท และเกียรติบัตรตามลำดับ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ จะนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมที่โปร่งใสต่อไป

ขณะที่ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมไทยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดมิวสิควิดีโอต่อต้านการทุจริต, การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต และในปีที่ผ่านมาคือการประกวดต่อต้านทุจริตผ่าน TikTok ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมดำเนินการจัด‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 และเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มาร่วมงานกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านโดยเชื่อมโยงเข้ากับการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตผ่านรูปแบบการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์

นอกจากการดำเนินการจัดการประกวดแล้ว เครือซีพี และกลุ่มทรู ยังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กันยายน 2565 และการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook แฟนเพจ ช่อสะอาดต้านทุจริต  พร้อมนำเทปบันทึกภาพการประกวดรอบชิงชนะเลิศ นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 ตลอดจนนำไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ในเครือฯ ต่อไป

ด้าน นางกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า การต่อต้านการทุจริต เป็นเรื่องที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระดับ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การที่มูลนิธิ ฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงเป็นหนึ่งในการสนับสนุนด้านจริยธรรมร่วมกันในสังคม ผ่านโครงการการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการดำเนินการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้สังคม ชุมชน และประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.acf.or.th พร้อมส่งผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมแนบบทร้องและบทบรรยายแนวความคิดของการแสดง โดยส่งเอกสารการสมัครพร้อมคลิปการแสดงมาที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ทางอีเมล์: [email protected] ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 097-289-9246 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’

Back to top button