AGE มอบอุปกรณ์ “ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ” จ.อยุธยา

AGE ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับชาวชุมชน ต.บางพระครู จ.อยุธยา


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ตระแกรงไวร์แมช ทรายหยาบ และหิน สำหรับฝึกปฏิบัติงานพัฒนาทักษะอาชีพช่างปูน ในโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ช่างปูน) จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายในการฝึกทักษะอาชีพช่างปูน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับคนในชุมชนตำบลบางพระครู เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติเทพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพระครู เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสถานบริการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพระครู เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button