IVL ร่วมจัดอบรมโครงการ “บริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน”

IVL ร่วมกับ “สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” จัดอบรม “โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพฯ


สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดอบรมให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยศึกษานิเทศก์ จำนวนกว่า 500 คน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 400 แห่ง เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนและบุคคลากรในสถานศึกษาต่อไป

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งนี้นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากขยะเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจและกำลังร่วมกันหาวิธีรับมือ ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน คือ การจัดการขยะภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปต่อยอดในกระบวนการต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุที่ใช้งานแล้ว ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกตามนโยบายภาครัฐ พ.ศ. 2561-2573 ตั้งเป้าหมายในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 และขอขอบคุณ อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลพลาสติก PET ที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ผ่านการให้ความรู้และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลให้กับสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดอบรมร่วมกับ IVL ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการนำวัสดุใช้งานแล้วไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 โรงเรียน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาจำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยศึกษานิเทศก์จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมในวันนี้ จากนั้น สำนักการศึกษาจะติดตามการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2566 และสรุปผลโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป

โดย IVL ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่ครู ผู้สอน นักการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับขยะพลาสติกประเภทต่างๆ และการคัดแยกที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายอานุช โลเฮีย รองประธาน IVL กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการคัดแยกและรีไซเคิลพลาสติก เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 และได้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไปแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในโครงการของเรา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ไปทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ได้ถึง 1,000,000 คนทั่วโลกภายในปี 2573 เรามีการพัฒนาสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน วีดิทัศน์ และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน” นายอานุช กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย CSR โทร. 02-661-6661 ต่อ 240 หรือ 252 อีเมล [email protected] โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

Back to top button