TITLE บริจาคน้ำดื่มสำนักสงฆ์ “เกาะแก้วพิสดาร”

TITLE บริจาคน้ำดื่มสำนักสงฆ์ “เกาะแก้วพิสดาร” เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศาสนาและสาธารณกุศล


บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE พร้อมด้วยพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคน้ำดื่มและช่วยกันกันลำเลียงขนส่ง ผ่านทางรถ และเรือข้ามเกาะไปยังสำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศาสนาและสาธารณกุศล ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีบทบาทร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีผ่านกิจกรรมอาสา โดยบริษัทฯจะมุ่งดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Back to top button