BIZ เอ็มโอยูโครงการ “Eastern Cancer Network”

BIZ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Eastern Cancer Network ของ 4 สถานพยาบาล กับโรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และคลินิกไทยนครินทร์ ฉะเชิงเทรา


นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Eastern Cancer Network ของ 4 สถานพยาบาล กับโรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และคลินิกไทยนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย

Back to top button