SAPPE คว้ารางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2023”

SAPPE คว้ารางวัล “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” จาก Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สะท้อนความสำเร็จที่สามารถปรับตัว-ปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง


นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งธีมการตัดสินรางวัลในปีนี้คือ ความสามารถในการแข่งขัน สิ่งแวดล้อม, สังคม, ธรรมาภิบาล, และความยั่งยืนทั้งนี้ SAPPE ได้รับรางวัลนี้เป็นปีแรกและเป็นองค์กรเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับรางวัลสาขาดังกล่าวในปีนี้ สะท้อนความสำเร็จขององค์กรที่สามารถปรับตัว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน และคว้าโอกาสได้จากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจะบรรลุถึงความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง

ขณะที่โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2023 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ซึ่งมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่งพร้อมทั้งมั่นคง และมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

อีกทั้งองค์กรทุกแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลทั้งหมดในวันนี้ ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยละเอียด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละองค์กรไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แต่ยังมีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าน

นอกจากนี้ยังถือเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพจนส่งประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button