SUN จัดประชุม “Year of Change 2024” ชูวิสัยทัศน์-กลยุทธ์ธุรกิจ ปี 67

SUN จัดประชุม Town Hall Meeting “Year of Change 2024” ประกาศวิสัยทัศน์-กลยุทธ์ธุรกิจ ปี 67 สร้าง Team Work แข็งแกร่ง หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN จัดประชุม Town Hall Meeting “Year of Change 2024” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ประกาศวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 นำโดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้าง Team Work ที่แข็งแกร่ง หนุนธุรกิจให้เติบโต ณ ห้องประชุมไร่ตะวันหวาน (Sun Valley)

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทจัดงานประชุม Town Hall Meeting “Year of Change 2024” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการรักษามาตรฐานการทำงาน พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริมกระบวนการทำงาน พร้อมเดินหน้าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดรับกับความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ESG (Environment, Social, และ Governance) รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button