UAC คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Recognition 2023” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

UAC รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition 2023” หรือการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อเนื่องปีที่ 3 ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน


นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ Corporate Image & Treasury Manager บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition” หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์  ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในระยะยาว ซึ่งตอกย้ำถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โดยรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกจาก 153 ราย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button