GEL ร่วมทุนพันธมิตรญี่ปุ่นตั้งบ.ย่อยสร้างโรงงานผลิต-จำหน่ายเสาเข็ม

GEL ร่วมทุนพันธมิตรญี่ปุ่นตั้งบริษัทย่อยสร้างโรงงานผลิต-จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง Spun Pile มูลค่าการลงทุนราว 600 ลบ. หวังสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ


บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรอื GEL ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) โดยการร่วมทุนกับ Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (NC) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็ม และ Spun Pile มายาวนานในประเทศญี่ปุ่น โดย NC เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในธุรกิจนี้ โดยบริษัทย่อยที่จะเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ล้านบาท

โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ NC เพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่าย Spun Pile ในครั้งนี้นั้น นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อย ในแง่ของการได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านการผลิต Spun Pile จาก NC

ซึ่งส่งผลให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูง (PC Wire) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต Spun Pile ดังนั้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การสร้างกำลังผนึกของกิจการ (Synergy) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย

อีกทั้ง บริษัทยังสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น จากนโยบายของภาครัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ยังคงทะยอยเปิดโครงการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Back to top button