ชัดแล้ว!”ซัมมิท กรุ๊ป”ผงาดผถห.ใหญ่เบอร์หนึ่งNOKแทนที่”เจ้าจำปี”

ชัดแล้ว!"ซัมมิท กรุ๊ป"ผงาดผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์หนึ่งNOKแทนที่"เจ้าจำปี"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) ควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ในการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีผู้ถือหุ้นบางรายที่มิได้ใช้สิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม Rights Offering ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ภายหลังจากที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม Rights Offering โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการและการบริหารของบริษัทแต่อย่างใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการและการบริหารในอนาคต บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่ง ทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นบุตรคนที่ 2 ของสรรสริญ และหทัยรัตน์ จุฬางกูร เขาเป็นพี่น้องทั้งหมด 6 คน ได้แก่อภิชาติ พี่ชาย คนโต ทวีฉัตร เป็นคนที่สอง ตามมาด้วย กรกรช,วุฒิภูมิ,ณัฐพล และอัครพล

ส่วน สรรเสริญ จุฬางกูร มีน้องชายแท้ๆ คือ ดร.พัฒนา จึงรุงเรื่องกิจ (เสียชีวิตแล้ว) และ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทกรุ๊ป ขณะที่สรรเสริญ เป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทซัมมิทกรุ๊ป ธุรกิจอแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ขณะที่ โกมล จึงรุ่งเรื่องกิจ นักลงทุนรายใหญ่ ก็เป็นน้องชายอีกคนหนึ่งของสรรเสริญ

Back to top button