TPAC เพิ่มทุน 72.73 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิมที่ 11 บ./หุ้น นำเงินชำระหนี้-รับแผนย้ายเทรด SET

TPAC เพิ่มทุน 72.73 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิมที่ 11 บ./หุ้น นำเงินชำระหนี้-รับแผนย้ายเทรด SET


บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TPAC แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 326.55 ล้านบาท จากเดิม 253.82 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 72.73 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท  จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3.4898 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 11 บาท

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน การถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-20 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลของบริษัท อันเนื่องจากการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่ไปชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือหนี้อื่น ๆ ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความพร้อม ในการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัท

นอกจากนี้ยังจะทำให้มีคุณสมบัติเรื่องทุนตามหลักเกณฑ์สำหรับการย้ายหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะย้ายหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากปัจจุบันที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ซึ่งจะช่วยขยายฐานของนักลงทุนได้กว้างมากขึ้น ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ดียิ่งขึ้น

Back to top button