ACE ยื่นหนังสือขอ กกพ. ขยายเวลาเซ็น PPA “กฟผ.” 4 โรงไฟฟ้า SPP Hybrid เหตุรออนุมัติ EIA

ACE ยื่นหนังสือต่อ กกพ. ขอขยายเวลาเซ็น PPA "กฟผ." 4 โรงไฟฟ้า SPP Hybrid เหตุรออนุมัติ EIA มั่นใจเสร็จใกล้เคียงกำหนดเดิม


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE แจ้งว่า ตามที่บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (ACE Solar) และบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm (โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93 เมกะวัตต์ (MW)

โดยเงื่อนไขการคัดเลือกของ กกพ. กำหนดกรอบเวลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62 เว้นแต่กรณีที่ กกพ. พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 ธ.ค.62 โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ทั้ง 4 โครงการ มีความพร้อมทุกด้านครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย ความพร้อมด้านที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี หลักประกันสัญญา และการชำระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขาดแต่เพียงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้ทั้ง 4 โครงการ ยังไม่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท

ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญา (SCOD) พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อ กกพ. และ กฟผ. เป็นการล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดกรอบเวลา 13 ธ.ค.62 แล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและกำหนดวัน SCOD ของทั้ง 4 โครงการ จะถูกขยายออกไปก็ตาม แต่ด้วยความพร้อมของกลุ่มบริษัท คาดว่าจะสามารถเร่งรัดการสร้างเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ใกล้เคียงกับแผนการที่กำหนดไว้เดิม

สำหรับทั้ง 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย ACE Solar , โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระนอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย ACE Solar ,โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย BPP และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย BPP

อนึ่ง เมื่อปี 60 กกพ. ได้คัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินโครงการ SPP Hybrid ได้จำนวน 17 โครงการ โดยมีปริมาณเสนอขายรวมทั้งสิ้น 300 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตติดตั้งรวม 434.60 เมกะวัตต์ มีกำหนดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62 และจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบภายในวันที่ 31 ธ.ค.64

Back to top button