IRPC จัดทัพผู้บริหาร ตั้ง “ชวลิต ทิพพาวนิช” นั่งเก้าอี้ “ซีอีโอ-เอ็มดี” คนใหม่

IRPC จัดทัพผู้บริหาร ตั้ง “ชวลิต ทิพพาวนิช” นั่งเก้าอี้ "ซีอีโอ" คนใหม่


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบการลาออกจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ของ นายนพดล ปิ่นสุภา โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2563

ขณะที่ บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง นายชวลิต ทิพพาวนิช เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ขณะที่ แต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา กลับเข้าเป็น กรรมการ ทดแทน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการแต่งตั้งทั้ง 2 รายการให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายชวลิต ถือเป็น CEO คนที่ 6 ของ IRPC โดยมีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งปัจจุบันนายชวลิต ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

โดย นายชวลิต ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งใน GPSC มีผลวันที่ 1 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ทาง GPSC จะมีการแต่งตั้ง นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล PTT ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายชวลิต

 

Back to top button