BWG อ่วม! รายได้ลดต้นทุนพุ่ง ฉุดผลงานไตรมาส 3 ขาดทุนเพิ่ม 350 เท่าตัว

BWG อ่วม! รายได้ลดต้นทุนพุ่ง ฉุดผลงานไตรมาส 3 ขาดทุนเพิ่ม 350 เท่าตัว


บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขายและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับไตรมาส 3 ลดลงจำนวน 69.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.08 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน การลดลงของรายได้เกิดจากอัตราค่ากำจัดกากอุตสาหกรรมถัวเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 22.87

สำหรับระยะเวลาสะสม 9 เดือน รายได้ลดลง 202.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.97 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน การลดลงของรายได้เกิดจากอัตราค่ากำจัดกากอุตสาหกรรมถัวเฉลี่ยต่อตันลดลง คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.97 โดยมีปริมาณกากอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งบริษัทฯกำลังปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

Back to top button