“ขนส่งฯ” ผ่อนปรน “ใบขับขี่หมดอายุ” ใช้ได้ถึง 31 มี.ค.64 พร้อมออก 4 มาตรการเยียวยา

กรมการขนส่งทางบก แจ้ง “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมออกมาตรการเยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมฯ ปิด


กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมทั้งออกมาตรการเยียวยารองรับให้ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรมที่สำนักงาน ดังนี้

1.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี

2.ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 3 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน

3.ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ช่วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี

4.เอกสารประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

Back to top button