PSTC สยายปีก! ถือครอง “บีจีที โลจิสตกส์” เสริมแกร่ง-ต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิง


บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท โดยให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

ล่าสุดวันนี้(23 มี.ค.64) บริษัทได้แจ้งว่าได้เข้าลงทุนในบริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง LPG และ LNG  สัดส่วนร้อยละ 97.80 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

อนึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าว PSTC ได้ส่งให้ บริษัทบิกแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำรายการครั้งนี้ โดยโครงสร้างก่อนเข้าทำรายการและภายหลังทำรายการดังตารางประกอบ

 

Back to top button