PRIME ควักเงิน 233 ลบ. เข้าเทคฯ 3 กิจการ-ถือกองทุนโซลาร์ฟาร์ม “โอนามิ” เสริมแกร่งธุรกิจ

PRIME ควักเงิน 233 ลบ. เข้าเทคฯ 3 กิจการ-ถือกองทุนโซลาร์ฟาร์ม "โอนามิ" เสริมแกร่งธุรกิจ


บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถืออยู่ในสัดส่วน 70% ของทุนชำระแล้ว เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ บริษัท วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท สยามกรีนเนอร์ยี่ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กดาต้า เทคโนโลยี (กลุ่มบริษัทฯ) โดยการเข้าซื้อกิจการทั้งหมด 100% ของทุนชำระแล้วของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งธุรกรรมต่อไปนี้เรียกว่า (ธุรกรรมการซื้อกิจการทั้งหมด)

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัลซึ่งให้บริการครอบคลุมถึงธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรสำหรับงานวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง (Engineering, procurement and Construction Services), ธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System – EMS) ในรูปแบบ Internet of Things (IoT) และธุรกิจที่ปรึกษาโซลูชั่น และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Solution Provider for Energy Efficiency)

2. มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (PRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อผลตอบแทนหน่วยลงทุน (TK-Interest) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งใน เมืองโอนามิ จังหวัดฟูกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16 เมกกะวัตต์และกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 17.7 เมกกะวัตต์ (โครงการโอนามิ) ที่มีบริษัทผู้ดำเนินกิจการคือ Prime Smart Solar Onami Godo Kaisha (Onami GK)

โดย Banpu NEXT Co., Ltd. (BNEXT) และ PRE ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน 75% และ 25% ตามลำดับ ผ่าน Aizu Solar Energy Pte., Ltd. (AZE) ในลักษณะโครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค – จีเค (TK-GK investment) ด้วยมูลค่าธุรกรรมรวม 666,666,667 เยน หรือคิดเป็น 193,118,667 บาท ซึ่งธุรกรรมต่อไปนี้ เรียกว่า (ธุรกรรมการซื้อโครงการโอนามิ)

ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าการลงทุนในธุรกรรมการซื้อกิจการทั้งหมด จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ส่วนการเข้าลงทุนในธุรกรรมการซื้อโครงการโอนามิจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น จากการที่ควบคุมอำนาจบริหารในโครงการแบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะส่งผลประโยชน์สูงสุดแก้ผู้ถือหุ้น

Back to top button