บอร์ด! AIE อนุมัติ “เอ ไอ โลจิสติกส์” สิ้นสภาพ บ.ย่อย ยันไม่กระทบการดำเนินงาน

AIE แจ้ง "เอ ไอ โลจิสติกส์" สิ้นสภาพ บ.ย่อย หลังจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรงพาณิชย์แล้ววันที่ 7 ก.ค 64 ยันไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทแต่อย่างใด


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปิด บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ประกอบธุรกิจ ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล)ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยได้จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลือซึ่งใช้งานน้อย ได้แก่ เรือขนาดระวางเรือ 2,500 ตัน กรอสส์ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ15 ของสินทรัพย์ รวมในขณะนั้นบริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และปัจจุบันไม่มีการดำเนินงานใดๆในบบริษัทย่อยแห่งนี้ดังนั้นบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด จึงสิ้นสภาพความเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯแต่อย่างใด

Back to top button