THG ยันร่วมมือนำเข้าวัคซีน mRNA หน่วยงานรัฐ! พร้อมยื่นหลักฐาน “ก.ล.ต.” ใน 7 วัน

THG ยันร่วมมือนำเข้าวัคซีน mRNA หน่วยงานรัฐ! พร้อมยื่นหลักฐาน “ก.ล.ต.” ใน 7 วัน เพื่อทำหน้าที่ในฐานะเอกชนและพลเมือง ฝ่าวิกฤตโควิดโดยเร็ว


บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยใช้อำนาจมาตรา 58 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ให้ผู้บริหาร THG ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต.และเปิดเผยคำชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือ

โดยล่าสุด(4 ส.ค.64) บริษัทฯชี้แจงว่า บริษัทฯได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว โดยจะดำเนินการชี้แจงโดยละเอียดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้

1.บริษัทฯ “ไม่ได้ให้ข้อมูลการทำสัญญาหรือจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหม” ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐเพื่อร่วมกันนำเข้าวัคซีนจริง โดยจะเปิดเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ก.ล.ต.

2.บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินสด เงินกู้ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการวางมัดจำหรือค่าปรับมัดจำวัคซีน

3.วัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสที่ได้มีการเจรจากับผู้แทนจำหน่ายแล้วน้ัน ยังไม่มีการลงนามสั่งซื้อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐ แต่บริษัทฯยังไม่ละทิ้งความพยายาม โดยจำนวนวัคซีน และระยะเวลาการนำเข้าวัคซีนไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า “แม้บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนโควิด- 19 ตามกำหนดของรัฐ ”แต่เป็นการที่ไม่ ”ทำหน้าที่ในฐานะเอกชนและพลเมือง“ เพิกเฉยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว

สำหรับหน่วยงานรัฐที่สามารถเป็นผู้นำเข้าวัคซีนได้โดยมีอยู่ 5 หน่วยงานดังกล่าว ประกอบด้วย 1.กรมควบคุมโรค  2.องค์การเภสัชกรรม 3.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 4.สภากาชาดไทย และ 5.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ต้องจับตาว่าทาง THG จะร่วมมือกับองค์กรใหญ่ของภาครัฐหน่วยงานใดในการนำเข้าวัคซีน

Back to top button