บอร์ด PDI เคาะขาย “PDIE” รับเงิน 768 ลบ.-ลงทุน URH-WFH เพิ่มหนุนถือเต็ม 100%

บอร์ด PDI เคาะขาย “PDIE” รับเงิน 768 ลบ.-ลงทุน URH-WFH เพิ่มหนุนถือเต็ม 100% โดยกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน 23 กันยายน 2564


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติขายกิจการบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PDIE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทผาแดง อินดัสทรีจำกัด (มหาชน)

โดยวิธีการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการท้ังหมด ให้แก่บริษัท บาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรชั่น จำกัด (“BC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในราคาขายรวมท้ังสิ้นประมาณ 2,500.00 ล้านเยน (ประมาณ 768.00 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นส่วนของหนี้สิน ประมาณ 1,074.13 ล้านเยน (ประมาณ 329.97 ล้านบาท)และส่วนของทุนประมาณ 1,425.87ล้านเยน (ประมาณ 438.03 ล้านบาท)

อีกทั้งอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในบริษัท เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”)และ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จ ากัด (“WFH”) มูลค่าการลงทุนท้งัสิ้น 2,695.00 ล้านบาท โดยซื้อหุ้น จากบริษัทแลนด์มาร์คโฮลดิ้งส์ จำกัด (“LH”) ซึ่ง LH เป็นบริษัทย่อยของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“CGD”)โดย CGD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 และ CGD เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกันกับ PDI

ทั้งนี้ URH และ WFH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ที่ดิน และสิทธิที่เกี่ยวข้องของโครงการโรงแรม โฟร์ซีซั่นส์โฮเต็ลแบงค็อกแอท เจ้าพระยาริเวอร์ และโครงการโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ตามลำดับ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนเพิ่มเติมภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เข้าลงทุนทั้งสองบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 51.00 โดยภายหลังการลงทุนในคร้ังนี้บริษัทจะถือหุ้นใน URH และ WFH สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการประชุม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกำหนดให้วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2564

Back to top button