PTT ตั้ง “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งกรรมการ แทน “จุมพล ริมสาคร” มีผล 1 ต.ค.นี้

PTT ตั้ง “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งกรรมการ แทน “จุมพล ริมสาคร” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564


บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่ง กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทดแทนนายจุมพล ริมสาคร กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button