PAE ยื่นอุทธรณ์ขอฟื้นฟูกิจการ หวังแก้เหตุถูกเพิกถอน หลังศาลล้มละลายยกคำร้อง

PAEเร่งยื่นอุทธรณ์ขอฟื้นฟูกิจการ หวังแก้เหตุถูกเพิกถอน หลังศาลล้มละลายยกคำร้อง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงิน และการดำเนินงานเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์เป็นเหตุให้อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ต่อมาบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเลือกการดำเนินการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางตามพระราชบัญญัติล้มละลายเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าว โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ. 23/2560 และศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา ต่อมาศาลได้สืบพยานผู้ร้องขอและลูกหนี้และผู้คัดค้านเสร็จสิ้นจนศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งในวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยให้ยกคำร้องของผู้ร้อง/ลูกหนี้ (คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท)

อย่างไรก็ตามยังคงถือว่าคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลล้มละลายดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้น ซึ่งยังคงถือว่าคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทยังคงไม่เป็นที่สิ้นสุดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในแนวทางการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้มีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลล้มละลายกลางไปยังศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ซึ่งบัดนี้บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์และศาลได้รับอุทธรณ์ของบริษัทไว้พิจารณาแล้ว ปัจจุบันคดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีของศาลอุทธรณ์ดังที่บริษัทได้เคยรายงานไปแล้วนั้น โดยถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติมอย่างไร จะรายงานให้ทราบ

 

คำค้น