บลจ.ยูโอบี ส่ง 2 กองทุนลงทุนหุ้นทั่วโลก ขายถึง 7 ธ.ค.นี้

บลจ.ยูโอบี ส่ง 2 กองทุน UGQG และ UGQGRMF ลงทุนหุ้นทั่วโลก เสนอขาย 23 พ.ย.-7ธ.ค.นี้

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาเป็นเวลานานเข้าสู่ช่วงที่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นพร้อมกับสภาพคล่องในระบบการเงินที่ปรับลดลงจากการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลาง ปัจจัยความไม่แน่นอนที่กระทบต่อตลาดในช่วงสั้นอาจส่งผลให้ความผันผวนในตลาดเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกยังคงจะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องไปและยังคงสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับดีขึ้น การลงทุนในหุ้นยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ

ดังนั้น บลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGQGRMF) กระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีคุณภาพซึ่งมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมีการเติบโตจากพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ดี กองทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) เปิดเสนอขายระหว่าง วันที่ 23-28 พ.ย.61 และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGQGRMF) เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-7 ธ.ค.61 ผ่าน บลจ.ยูโอบีและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บลจ.แต่งตั้ง

โดยกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGQGRMF) จะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีทั่วโลก โดยทาง UOB Asset Management (Singapore) Limited จะมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้รับดำเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั้งหมด (Sub-Investment Manager)

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักจะเน้นการวิเคราะห์และคัดเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก (Global) ในเชิงลึก โดยไม่จำกัดว่าจะต้องดำเนินธุรกิจในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง แต่จะพิจารณาถึงแหล่งสร้างรายได้และกำไรของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต

นอกจากนี้จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ (Quality) ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่บริษัทสามารถสร้างขึ้นควบคู่กับการขยายการลงทุนและความสามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอ กองทุนหลักจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตจากพื้นฐานการทำธุรกิจที่ลงทุนผลิตเพื่อสร้างยอดขายสินค้าบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (Organic Growth) และราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน

ทั้งนี้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ (UGQG) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGQGRMF) ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โดยกองทุนหลักจะนำปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงภาวะตลาดที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นเข้ามาพิจารณาในการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละขณะด้วย โดยในช่วงเศรษฐกิจและตลาดมีแนวโน้มปรับขึ้น (Positive Trend) ทางผู้จัดการกองทุนจะเพิ่มน้ำหนักไปยังหุ้นกลุ่มที่มี Valuation  ที่น่าสนใจและบริษัทมีแนวโน้มเติบโต (Growth) ที่ดี ซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีในภาวะตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้หากเศรษฐกิจและตลาดมีแนวโน้มปรับลง (Negative Trend) ทางผู้จัดการกองทุนจะเพิ่มน้ำหนักไปยังหุ้นกลุ่มที่มีคุณภาพ (Quality) และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Capital Return) ที่ดี เพราะราคาของหุ้นในกลุ่มนี้มักจะลดลงไม่มากนักในช่วงที่ตลาดปรับลดลง ทำให้กองทุนจะสามารถมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาขึ้น ในขณะที่ปรับลดลงไม่มากนักในช่วงตลาดขาลง  และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนในระยะยาวได้