SABINA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

SABINA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.04 บาทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งเป็นการจ่ายในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น คงเหลือสำหรับการจ่ายในรอบนี้อีก 0.54 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

คำค้น