GSC จ่อเรียกคืนเงิน130ลบ.-ขึ้นดอกเบี้ยตั๋วฯ ACAP เพิ่ม3% หลังผถห.ไม่อนุมัติให้สัตยาบัน

GSC จ่อเรียกคืนเงิน130ลบ.-ขึ้นดอกเบี้ยตั๋วฯ ACAP เพิ่ม3% หลังผถห.ไม่อนุมัติให้สัตยาบัน

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ GSC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)​ ระบุว่า บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ (25ก.ย.2562) ในวาระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ ACAP ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการให้สัตยาบันกับรายการดังกล่าว

ทั้วนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีการประชุมเป็นการเร่งด่วน เพื่อกําหนดมาตรการในการเรียกคืนเงินจาก ACAP โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2562 ได้มีมติเกี่ยวกับมาตรการในการเรียกคืนเงิน ดังนี้1

1.อนุมัติให้บริษัทฯ เรียกเงินคืนจาก ACAP จํานวน 130 ล้านบาท โดยกําหนดให้ชําระคืนภายในวันที่ 30 พ.ย.2562 โดยมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อแผนการใช้เงินเพิ่มทุน (IPO) และสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งบริษัทอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 นี้

โดยเป็นไปตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน (IPO) ส่วนเรื่องการขยายสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของน้ำหนักการลงทุนของการขยายสาขา โดยจะมีการหารือในคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 1 ต.ค.2562 นี้

2. อนุมัติให้บริษัทฯ ขอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของ ACAP จากเดิมร้อยละ 2 ต่อปี เป็นร้อยละ 5 ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2562 เป็นต้นไป

คำค้น