SGP เลื่อนประชุมผถห.สกัด “โควิด” ยืนยันปันผล 0.25 บ. 28 เม.ย.นี้

SGP เลื่อนประชุมผถห.สกัด “โควิด” ยืนยันปันผล 0.25 บ. 28 เม.ย.นี้

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและกระจายวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 24 เมษายน 2563 นี้ออกไปไม่มีกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการ สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562)

โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 4 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นเป็นวันที่ 28 เมษายน 2563 แทนจากเดิมกำหนดไว้วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท/หุ้น รวมทั้งปีจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.35 บาท/หุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอการจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

คำค้น