ALT จ่อส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายให้ “รฟท.” ลุยเจาะลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจ

ALT จ่อส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายให้ “รฟท.” พร้อมลุยเจาะลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจ

นายสุพัฒน์ เอี่ยมวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารระบบโครงข่าย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด (IGC) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมตามสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เสร็จสิ้นตามสัญญาทั้งสิ้น 445 สถานี และอาคารควบคุมการเดินรถ CTC รวมทั้งอาคารฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบอุปกรณ์เครือข่ายตามสัญญา และทำการทดสอบระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกสถานีตามส่วนภูมิภาคให้เข้ากับส่วนกลางของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายในโครงการประกอบไปด้วย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch), ระบบสื่อสัญญาณทางแสงแบบหลายช่องทาง (Dense Wavelength Division Multiplexing: DWDM), ระบบบริหารจัดการ(Network Management System: NMS), เครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable Network) และตู้พร้อมอุปกรณ์

ทั้งนี้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด (IGC) ในนามตัวแทนกลุ่มกิจการร่วมค้าไอเอสไอ (ISI Consortium) ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในโครงการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายดังกล่าว ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะเวลา 5 ปี)ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหลักให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

โดยมีโครงการด้านสารสนเทศหลักอื่น ๆ ที่จะร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าว เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในอนาคต อาทิเช่น โครงการพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจเดินรถ และโครงการพัฒนาระบบการจัดการตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง

 “ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ หน่วยงานให้บริการสาธารณะ ที่มีความต้องการเครือข่ายสื่อสาร เพื่อใช้ในการจัดการ และการให้บริการ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มในอนาคตที่ภาคธุรกิจ ทั้งเอกชน และรัฐวิสาหกิจต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น” นายสุพัฒน์กล่าว

คำค้น