GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่ม รวมถือ 14.39% มั่นใจศักยภาพสูง-ปันผลแจ่ม

GULF เก็บหุ้น INTUCH เพิ่ม รวมถือ 14.39% มั่นใจศักยภาพโตสูง-ปันผลแจ่ม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือหุ้นใน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ในสัดส่วน 14.39% จากเดิมที่ถืออยู่ 10%

โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5% ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท หรือรวมเป็นการลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มจาก 10% เป็นไม่เกิน 15% ด้วยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ นั้น เนื่องจาก INTUCH ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศไทย และธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่สูง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะยาว

คำค้น