ก.ล.ต. ถอนไลเซ่นส์ 2 ผู้แนะนำลงทุน ฐานหลอกลวง-โกงเงินลูกค้า พร้อมแบน 6-10 ปี

ก.ล.ต. ถอนไลเซ่นส์ 2 ผู้แนะนำลงทุน ฐานหลอกลวง-โกงเงินลูกค้า พร้อมแบน 6-10 ปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวจรีภรณ์ เอี้ยวสุวรรณ ขณะกระทำความผิดสังกัด บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและหุ้นกู้รวม 1 ล้านบาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

โดย ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ธันวาคม 2561 นางสาวจรีภรณ์ เอี้ยวสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุน หลอกให้ลูกค้านำเงินรวม 1 ล้านบาทให้แก่ตนเอง โดยอ้างว่าจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหุ้นกู้ให้ แต่กลับนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ซื้อให้จริง และได้ทำเอกสารยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนและหุ้นกู้ขึ้นเอง เพื่อแสดงให้ลูกค้าเชื่อว่าได้ซื้อให้ลูกค้าแล้ว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจรีภรณ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนางสาวจรีภรณ์และไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนของผู้แนะนำการลงทุนที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือให้เงินสดกับผู้แนะนำการลงทุน เนื่องจากอาจมีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเอาเปรียบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนได้ ในกรณีการโอนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้น และขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อหลักทรัพย์ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ยืนยันการทำธุรกรรมจริง และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือโทรสอบถามที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวดวงทิพย์ ชาญประสิทธิ์ผล และห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินและแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุน ขณะกระทำผิด สังกัด บล.ฟินันเซีย ไซรัส

โดย ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 นางสาวดวงทิพย์ได้ชักชวนลูกค้าจำนวน 3 ราย ให้ซื้อหุ้น IPO และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของนางสาวดวงทิพย์ ซึ่งเมื่อลูกค้าได้โอนเงินให้แล้ว นางสาวดวงทิพย์กลับไม่ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 นางสาวดวงทิพย์ได้สั่งซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ารายอื่นจำนวน 1 ราย ในปริมาณมากและบ่อยครั้ง โดยปกปิดมิให้ลูกค้าทราบรายการการซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ที่นางสาวดวงทิพย์เป็นผู้ตัดสินใจซื้อขาย ด้วยการทำรายการซื้อและขายหุ้นของบริษัทที่ลูกค้าได้รับเงินปันผลเป็นประจำในลักษณะอำพรางการซื้อขาย กล่าวคือ ขายหุ้นดังกล่าวภายหลังวันปิดสมุดทะเบียน และซื้อหุ้นดังกล่าวคืนในช่วงก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า และค่าตอบแทนที่นางสาวดวงทิพย์ได้รับ แสดงให้เห็นว่านางสาวดวงทิพย์มีเป้าหมายหลักในการซื้อขายจำนวนมากเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าปกติที่ควรจะได้รับ

โดยการกระทำของนางสาวดวงทิพย์ข้างต้น เป็นการกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และจะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวดวงทิพย์ เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนของผู้แนะนำการลงทุนที่ให้โอนเงินค่าซื้อหุ้นเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตและอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้ ในกรณีการโอนเงินค่าซื้อหุ้น ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้น  ทั้งนี้ กรณีของผู้แนะนำการลงทุน ต้องไม่ใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์จากลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะยินยอมหรือไม่

คำค้น