ผถห. AS ไฟเขียวเพิ่มทุนกว่า 82.89 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนต์

ผถห. AS ไฟเขียวเพิ่มทุนกว่า 82.89 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนต์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AS เปิดเผยข้อมูลว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 41.45 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน 215.186 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207.24 ล้านบาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 256.63 ล้านบาท ชำระแล้ว 207.24 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แ

คำค้น