BH ยันเลี่ยงขัดผลประโยชน์ หลัง “สาธิต” ควบถือหุ้น PRINC

BH ยันเลี่ยงขัดผลประโยชน์ หลัง “สาธิต” ควบถือหุ้น PRINC

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH แจ้งว่า ตามที่ นายสาธิต วิทยากร ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 142.79 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.94% ซึ่งนับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ขณะที่นายสาธิต ยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น

ด้านนายสาธิต ได้ยืนยันกับบริษัทว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการ หรือมีส่วนร่วมใด ๆ  ในการบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทยืนยันว่าปัจจุบันนายสาธิต ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทถือว่านายสาธิต และ PRINC เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะระมัดระวังให้การทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี) มีลักษณะเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และมีการตรวจสอบเป็นรายกรณีในรายการนั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์

คำค้น