ก.ล.ต.กล่าวโทษ 3 โบรกเกอร์เถื่อน ทำธุรกิจหลักทรัพย์ไม่มีใบอนุญาต

ก.ล.ต.กล่าวโทษ 3 โบรกเกอร์เถื่อน ทำธุรกิจหลักทรัพย์ไม่มีใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ (1) บริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส) (2) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด (บลน. บรอดเกท) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด) และ (3) นายอีแอน เฟรดดริก แม็คอินไทร์ (นายอีแอน) กรรมการผู้จัดการของทั้งสองบริษัท ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากผู้ชี้เบาะแส และต่อมาตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าบริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์สและนายอีแอน มีพฤติกรรมร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยพบการให้คำแนะนำลูกค้าเพื่อให้ลงทุนในหลักทรัพย์ การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บัญชีรายชื่อและข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย เอกสารการนัดพบลูกค้า บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ และรายการค่าธรรมเนียมการลงทุน โดยพบว่า บลน. บรอดเกท เป็นผู้สนับสนุนโดยการยินยอมให้ใช้ชื่อและอีเมลของบริษัทในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยการกระทำของบุคคล 3 ราย ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 90 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าว ต่อ ปอศ.  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2237-7535 เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

คำค้น