AOT จับมือ “ทาฟ่า” ลุยบริหารสินค้าเน่าเสีย “สุวรรณภูมิ”

AOT จับมือ “ทาฟ่า” ลุยบริหารสินค้าเน่าเสีย "สุวรรณภูมิ"

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า  บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จำกัด (ทาฟ่า) จัดตั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOT TAFA Operator Company Limited) โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน จำนวน 35,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 336,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 14,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ด้านโครงสร้างการถือหุ้น 1. ทอท. ถือหุ้นสามัญ จำนวน 171,500 หุ้น ร้อยละ 49, 2. ทาฟ่า ถือหุ้นสามัญ จำนวน 164,500 หุ้น ร้อยละ 47  ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 14,000 หุ้น ร้อยละ 4 (โดยให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้น เรื่องสิทธิการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้สัดส่วน 10 หุ้น ต่อ 1เสียง)

ขณะที่คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 คน โดยเป็นกรรมการที่เสนอชื่อโดยทอท. จำนวน 4 คน ทาฟ่า จำนวน 3 คน

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่าง ๆ เพื่อให้ ทอท.สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคของ ทอท. ที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.และประเทศชาติโดยรวม

 

คำค้น