FLOYD เปิดแผนเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น รองรับแจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม 4:1

FLOYD เปิดแผนเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น ใช้รองรับแจกวอร์แรนต์ผถห. 4:1

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วนการจัดสรร หุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น

พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

คำค้น