EVER รายได้ขาย-บริการแตะ 3.2 พันลบ. หนุนกำไรปี 63 มาที่ 138 ลบ.

EVER รายได้ขาย-บริการแตะ 3.2 พันลบ. หนุนกำไรปี 63 มาที่ 138 ลบ.

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 3,241.25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 4,810.49 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจำนวน 1,569.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.62 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1.รายได้จากการขายและบริการ

1) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2563 รายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม มีจำนวน 2,963.64 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,551.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.36 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทลดลง

2) กลุ่มโรงพยาบาล

ในปี 2563รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล มีจำนวน 277.61 ล้านบาท ลดลงจำนวนรวม 17.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนไข้ลดลง

2.ต้นทุนขายหรือการให้บริการ

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 2,397 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 3,522.38 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจำนวน 1,125.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.95 ซึ่งเป็นการลดลงตามสัดส่วนรายได้ที่ลดลง ดังนี้

1) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2563 ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 2,138.19 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 1,106.01 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 34.09 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท มีจำนวนลดลง จึงทำให้มีต้นทุนการขายลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้

2) กลุ่มโรงพยาบาล

ในปี 2563 ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 258.81 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 19.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.96 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้

คำค้น