TCCC ตั้ง “ทาคาฮิโระ ยามาชิตะ” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลทันที

TCCC ตั้ง “ทาคาฮิโระ ยามาชิตะ” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลทันที

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ TCCC ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน นายโยชิฮิโระ ทามูระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

อีกทั้งที่ประชุมแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ,นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ,นายเกษมศกัดิ์มสัยวาณิช เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

คำค้น