KTAM คลอดกองทุน “KTTWIN1Y1” เปิดขาย 18-25 ก.ย.นี้

KTAM เห็นโอกาสทำกำไรทุกสภาวะตลาด เปิดขาย “KTTWIN1Y1” เสนอขายครั้งเดียว 18-25 ก.ย.นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนที่ยังคงมีความผันผวนจากหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เราจึงได้เปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1” (KTTWIN1Y1) อายุประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน KTTWIN1Y1 (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารเทียบเท่าที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00–99.00 ของ NAV และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ แต่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน

สำหรับ Invesco QQQ ETF หรือ QQQ เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 100 ตัวแรก ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ และเพื่อเป็นการดูแลเงินต้น เราจึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ พร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุน ETF “Invesco QQQ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง การลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนแบบ Twin-win ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งกรณีราคาของสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัวลดลง ดังนั้น กองทุน KTTWIN1Y1 จึงเหมาะที่จะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดให้กับนักลงทุนได้” นางชวินดา กล่าว

เบื้องต้นกองทุน KTTWIN1Y1 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ โดยเงินลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้ โดยแบ่งเป็นตัวอย่าง 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 Knock-out upper barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

กรณีที่ 2 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง)

กรณีที่ 3 ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงไม่เกิน 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทน = 50% x ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคา QQQ (สินทรัพย์อ้างอิง) ที่ปรับตัวลดลง

กรณีที่ 4 Knock-out lower barrier โดยราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

Back to top button