RCI เทรดวันสุดท้าย 15 ก.ค.นี้ ก่อนเพิกถอน หลัง DCC ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ

RCI เทรดวันสุดท้าย 15 ก.ค.64 ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 ก.ค.64 หลัง DCC ปิดจ๊อบเทนเดอร์


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่บริษัทได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหุ้นสามัญของ RCI จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

อนึ่งก่อนหน้านี้ RCI ระบุว่า มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นอยู่ทั้งหมดร้อยละ 91.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท เป็นผู้เสนอซื้อราคาเสนอซื้อ 3.90 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นต้น โดยการทำคำเสนอซื้อจะเริ่มเดือนเม.ย.2564 โดยมีระยะเวลาทำการ 45 วัน

Back to top button