EGCO ตั้ง “ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” นั่งบอร์ด มีผลวันนี้

EGCO ตั้ง “ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง” นั่งบอร์ด พร้อมตั้ง "พิสุทธิ์ เพียรมนกุล" ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลวันนี้


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) หรือ EGCO ระบุว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องการลาออกของนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการลงทุน โดยมีผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตั้งนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และปรับกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยแต่งตั้ง นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการลงทุน แทน กรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

Back to top button