SENA ตั้ง “เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24” ลุยบริหารงานนิติบุคคล รองรับโครงการอนาคต

SENA จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ “เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24” ลุยบริหารงานนิติบุคคล-ให้บริการบริหารจัดการโครงการ รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ระบุว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24 จํากัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระ 1,000,000 บาท จํานวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น “เสนา เอช 24”

Back to top button