“ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์” ขายหุ้น IP ออก 1.34% เหลือถือ 39.14%

“ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์” ตัดขาย IP ออก 1.3422% เหลือถือ 39.1429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP โดย นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ซึ่งมีการจำหน่ายออกมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 3,999,897.25 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.3422% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ภายหลังจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ยังคงถือหุ้นอยู่ 116,649,961.40 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 39.1429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

Back to top button