BAFS ตั้ง “ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล” นั่ง “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” คนใหม่

BAFS ประกาศแต่งตั้ง “ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล” นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทน “ประกอบเกียรติ นินนาท” ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.64 ชูบทบาทสำคัญช่วยผลักดันกลยุทธ์การเติบโตยั่งยืน


บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ประกาศแต่งตั้ง ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทนนายประกอบเกียรติ นินนาท ที่เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป

โดย ม.ล. ณัฐสิทธิ์ เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีความรอบรู้ในธุรกิจพลังงานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ อีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำและยึดมั่นในการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล เชื่อว่าจะนำความรู้และประสบการณ์เข้ามาบริหารและขับเคลื่อนบริษัท BAFS ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ ม.ล. ณัฐสิทธิ์ เข้ามาร่วมงานกับ BAFS ตั้งแต่ปี 62 และล่าสุดดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด โดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์เพื่อการเติบโต (Growth Strategy) ของบริษัท เพื่อให้ BAFS เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

โดยปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดของ BAFS และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด และกรรมการในอีกหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท แม่ระมาด โซล่าร์ จำกัด บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด บริษัท เอสดีแอลที จำกัด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด และบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด

ส่วนด้านการศึกษาจบปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Australian School of Business มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย และปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Leadership and Change, University of Potsdam, Germany หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020 และหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 33/2020

รวมทั้งในอดีต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด และที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ก่อนมาร่วมงานกับ BAFS

Back to top button