RT รับงานปรับปรุงดินชั้นฐานราก “อ่างเก็บน้ำมรสวบ” มูลค่า 102.65 ลบ.

RT ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงดินชั้นฐานราก “อ่างเก็บน้ำมรสวบ” กรมทรัพยากรน้ำ มูลค่า 102.65 ลบ. เผยอยู่ระหว่างรอเรียกทำสัญญา


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ มูลค่าโครงการรวม 102.65 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ RT เป็นผู้ชนะการเสนอราคา รอเรียกทำสัญญา

Back to top button