“ภากร” เปิดชื่อ 12 ซีอีโอเข้าชิง SET Awards 2021 ประกาศผล 3 พ.ย.นี้

ตลท.เผยรายชื่อ 12 ซีอีโอ และ 76 บริษัทเข้าชิงรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัท ในงาน SET Awards 2021 ประกาศผล 3 พ.ย. นี้ในรูปแบบ Virtual Ceremony


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2021 ครั้งที่ 18 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ส่งผลให้ บจ. ต้องเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การจัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพ เป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจที่ดีสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม รวมถึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)

พร้อมกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยปีนี้จะจัดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายนในรูปแบบ  Virtual Ceremony สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมี 76 บริษัทและผู้บริหารสูงสุด 12 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิง SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 51 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากร กล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่าปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใน mai เป็น 2 กลุ่ม และ เพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล Best Innovative Company Awards และ Deal of the Year Awards ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยหลายรางวัลมีผู้สมัครเข้าชิงรางวัลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความสนใจในรางวัล SET Awards ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2021 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, นายมารวย ผดุงสิทธิ์, นายเสรี จินตนเสรี, นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์, นายยุทธ วรฉัตรธาร, นางภัทรียา เบญจพลชัย, นายธีรนันท์ ศรีหงส์, นายภากร ปีตธวัชชัย, นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์, นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงานได้แก่ นายอำนวย จิรมหาโภคา

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award  2) Best Company Performance Awards 3) Deal of the Year Awards 4) Best Investor Relations Awards 5) Best Innovative Company Awards  6) Best Securities Company Awards 7) Best Asset Management Company Award  และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ  3) Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor)

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามการประกาศผล SET Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremony ที่ www.set.or.th/setawards  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

สำหรับรายชื่อเข้าชิงรางวัล CEO Awards มีดังนี้

คุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO

คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM

คุณพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT

คุณสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS

คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC

คุณสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7

คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR

คุณเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH

Back to top button